مقبره تاریخی مدائن صالح که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است

۰۱ خرداد ۱۳۹۷
مداین صالح یا حجر نام بنایی است از سازه‌های سنگی تاریخی در شمال کشور عربستان سعودی که قدمت آن به زمان پیش از نبطیان و قوم ثمود است که در قرآن کریم در آیه های ۸۰ تا ۸۴ سوره حجر به آن اشاره شده است و به عنوان اولین میراث تاریخی عربستان در یونسکو به ثبت رسیده است.

2_min

تاریخ سنگ نمای خارجی استفاده شده در مداین صالح به سده اول پیش از میلاد باز می‌گردد. این آثار دارای حدود ۵۰ سنگ‌نوشته ونقش‌های درونی است که متعلق به مرحله پیش از نبطیان و قوم ثمود است. این بنا، در برگیرنده ۱۱۱ گور و نیز سامانه آبیاری تاریخی است که نشان‌دهنده تخصص نبطیان در زمینه سازه‌های آبی بوده است.

3

خانه‌های حجر در کوه ساخته شده و این کوه‌ها «اثالث» نام دارد. این کوه‌ها چنان است که هرکس آن‌ها را از دور ببیند آن‌ها را به هم پیوسته می‌پندارد، ولی چون نزدیک شود هریک را جدا می‌بیند. گرداگرد این کوه‌ها را شنزار فراگرفته و به این خاطر بالا رفتن از این کوه‌ها بسیار دشوار است.

4_min

در قرآن، کتاب دینی مسلمانان، در آیات ۸۰ تا ۸۴ سوره حجر، به این مکان اشاره شده است:

و «اصحاب حجر» (قوم ثمود) پیامبران را تکذیب کردند! (۸۰)
ما آیات خود را به آنان دادیم؛ ولی آنها از آن روی گرداندند! (۸۱)
آنها خانه‌های امن در دل کوه‌ها می‌تراشیدند. (۸۲)
اما سرانجام صیحه (مرگبار)، صبحگاهان آنان را فرا گرفت.(۸۳)
آنچه را به دست آورده بودند، آنها را از عذاب الهی نجات نداد! (۸۴)


5_min

6_min

7_min