روز شستشو، عکس روز نشنال جئوگرافیک

۲۸ خرداد ۱۳۹۷
عکاس حرفه ای نشنال جئوگرافیک "باسکار کوندو" در حال گذر از ساحل بود که با این صحنه را شکار کرد. او درباره خاطرات آن روز می نویسد:

بیش از هر چیز خطوط موازی و جذاب این صحنه من را به خودش جذب کرد. به سرعت کادری بستم اما ترجیح می دادم آدم ها در عکسم حضور داشته باشند. پس منتظر ماندم تا کسی از راه برسد. با ورود این مرد، سایه موربش بر روی لباس های آویزان و زمین افتاد و به جذابیت عکسم اضافه کرد.

این عکس در شهر "بنارس" یا "واراناسی" (Varanasi) هند گرفته شده است.

LAUNDRY DAY

This photo of laundry hanging out to dry in Vārānasi, India, is an example of the rewards of careful composition. "I quickly saw my canvas to create a composition with leading lines," says Your Shot photographer Bhaskar Kundu."But I wanted the decisive moment in the frame. So I waited until I could see people walking along, casting shadows on the hanging clothes against the light"